top of page

Pravidla soutěží na sociálních sítích

Pravidla soutěže o společenskou hru Extraliga All-Stars 1993-2023

(dále jako „Pravidla“)
 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže je ADC Blackfire Entertainment s.r.o. se sídlem Novozámecká 4/495, Praha 9, 198 00, IČO 25788418, DIČ CZ25788418 (dále jako „pořadatel“). 

 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: Michal Ekrt, michal.e@blackfire.cz

 

Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o společenskou hru Extraliga All-Stars 1993-2023, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

Pořadatel tímto prohlašuje, že: 

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;

 • společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 

B. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;

 • adresa pro doručování v České republice nebo na Slovensku;

 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram;

 • dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

 

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

 

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání vypsané na facebookových/instagramových sprofilech partnera soutěže (BPA sport marketing a.s., dále jen "partner"). 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

 

Soutěž má 3 výherce na facebooku a 3 výherce na instagramu, každý z nich získá tuto výhru: Extraliga All-Stars 1993-2023 Karetní hra

Výherci soutěže budou vybráni partnerem soutěže podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. 

 

Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje partnera takto:
napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, bude vyzván zprávou partnerem, pokud ani na tuto zprávu nezareguje do dalších 7 dnů, výhru si ponechá pořadatel.

 

Pokud výherce výhru odmítne, výhru si ponechá pořadatel.

 

Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

 

D. OSOBNÍ ÚDAJE

Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 

 

Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);

 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

 

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Kateřina Hejlová, e-mail: katka.h@blackfire.cz

bottom of page